به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به کف قیمتی و حمایت قوی خود رسیده است و در قیمت های عنوان شده می تواند فرصت خرید خوبی باشد به خصوص این که شرکت در دل خود دارای پتانسیل های بنیادی خوبی بوده و با واگذاری سهام برخی از شرکت های زیر مجموعه جای رشد خوبی در سود خود را هم دارد.