اما باز هم به بخش تحلیل عملکرد ماهانه شرکت ها رسیدیم. در این بخش قصد داریم مجددا عملکرد شرکت «فولاد مبارکه» در دوره ۶ ماهه و همچنین آبان ماه را مورد بررسی قرار دهیم. این شرکت در گزارش حسابرسی شده ای که اخیرا منتشر نمود ، پس از تعدیل مثبت ٧٨ درصدی ، این بار سود خود را تنها ٨ ریال تعدیل نمود و به ۵۴۶ ریال افزایش داد و در دوره ۶ ماهه ٣٠۶ ریال معادل ۵۶ درصد از سود خود را ( یعنی معادل سودی که اخیرا پیش بینی کرده بود ) پوشش داد. افزایش ...