پرداخت سود این اوراق نیز به صورت هر سه ماه یکبار می باشد.قیمت این اوراق در محدوده ١٠١.۵ تومان بوده و سود موثر آن ١٨.۵درصد است که اوراق مناسبی برای خرید به شمار می رود...