به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم در تاریخ ١٧ آبان ماه معرفی و می توان سهم را در قیمت های ٣٨٠ تومان به فروش رساند فروش و سیو سود با توجه به تخلیه انرژی تقاضای پالایشی ها می تواند مناسب باشد.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

پالایش نفت تهران(شتران)

365

410

440

365

340

کم ریسک

این سهم در تاریخ 17 آبان ماه معرفی و می توان سهم را در قیمت های 380 تومان به فروش رساند فروش و سیو سود با توجه به تخلیه انرژی تقاضای پالایشی ها می تواند مناسب باشد