به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، کربن در ٢٩ ابان ماه درست ٢ روز قبل معرفی و امروز به قیمت های ۴۴٨ تومان نیز رسیده و بازدهی حدود١٠ درصدی به ثبت رساند توصیه می شود همچنان سهم را تا رسیدن به اولین هدف قیمتی نگه دارید

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

کربن ایران(شکربن)

380

الی

400

460

500

400

380

ریسک متوسط

سهم در 29 ابان ماه درست 2 روز قبل معرفی و امروز به قیمت های 448 تومان نیز رسیده و بازدهی حدود10 درصدی به ثبت رساند توصیه می شود همچنان سهم را تا رسیدن به اولین هدف قیمتی نگه دارید