در صورت شکست این سطح پیش بینی می شود در گام نخست سهم تا محدوده ١٢٣٠ تومان رفته و برای سهامداران میان مدت حتی اهداف قیمتی بالاتری می توان متصور شد ...