به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم هم از نظر تکنیکالی و هم بنیادی با قرار گرفتن در سطوح قیمتی یاد شده می تواند با دید کوتاه مدت و نوسانگیری و دید میان مدت بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.