طی ٣۴ روز کاری گذشته ارزش هر سهم شرکت با افت ٣٢ درصدی از محدوده قیمتی ٢٠٠ تومان تا حوالی ١٣۵ تومان عقب نشست. با توجه به اینکه اصلاح مذکور ...