نماگر بازار بورس داخل یک چنگال صعودی در حال نوسان است و حوالی ٨٩۵٠٠ – ٩٠٠٠٠ واحد علاوه بر برخورد با محدوده سقف قبلی با خط بالایی کانال هم برخورد خواهد کرد. بنابراین منطق حکم می کند از این به بعد برای خرید ....