به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این شرکت با احتمال جهش سود و تعدیل مثبت خوبی همراه می باشد مضافا این که افزایش تقاضا برای محصولات شرکت از یک سو و افزایش قیمت فروش در راستای افزایش قیمت ارز سبب شده تا سهم بیش از پیش به پتانسیل رشد سودآوری و رشد قیمتی مناسب در بازه میان مدت نزدیک شود.