در حال حاضر ٢ - ٣ روزی است بار دیگر سهم مورد توجه واقع شده و با افزایش نسبی تقاضا و رشد قیمتی همراه شده...