به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی به کف قیمتی و سطوح حمایتی خود رسیده است از سوی دیگر وضعیت بنیادی مناسب و رو به رشد شرکت نیز وعده تعدیل مثبت عایدی را می دهد به نظر می رسد سهم آینده و چشم انداز مثبتی داشته و می توان به روند صعودی سهم با اطمینان در بازه میان مدت خوشبین بود.