در نمودار تعدیل شده و در فریم هفتگی نوسانات قیمتی ٢.۵ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم....