سلام بر حسین شهید

به عنوان جمع بندی باید گفت که روند بازار امروز تا حدود زیادی به روند بازارهای جهانی بستگی دارد. اگر مثبت باشند بورس تهران نیز می تواند ...