به عنوان جمع بندی باید گفت که روند بازار امروز تا حدود زیادی به روند بازارهای جهانی بستگی دارد. اگر مثبت باشند بورس تهران نیز می تواند ...