حقیقتا باید گفت که این روزها بورس تهران حرفی برای گفتن ندارد. نقدینگی در بازار به قدری ضعیف است که حتی نمی تواند برای ٢ روز متوالی از پس فروشنده ها برآید!