در چارچوب زمانی هفتگی و نمودار تعدیل شده ، پس از رشد قیمتی سهم در قالب یک ۵ موجی صعودی شاهد آغاز روند اصلاحی ...