در هفته گذشته سه سهم به کاربران و مخاطبان معرفی شد ؛ شامل لیزینگ ایرانیان ، سرمایه گذاری صنعت نفت و پتروشیمی زاگرس که هر سه سهم با نوسانات مثبت همراه و چند درصدی بازدهی مثبت را به ثبت رساندند...