در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه کانی های غیر فلزی و نسوزها خواهیم رفت. جایی که برخی از شرکت ها نظیر «فرآورده های نسوز ایران» ، «صنایع خاک چینی ایران» و «شیشه همدان» از نظر بنیادی وضعیت بهتری دارند. البته در این گزارش تمرکز ما بر روی «فرآورده های نسوز ایران» یا همان «کفرا» خواهد بود. سهمی که از ابتدای سال نوسانات خوبی داشته و اگر قیمت سهم کمی دیگر اصلاح شود ، جذابیت بیشتری برای خرید و سرمایه گذاری پیدا خواهد کرد. این شرکت در جدیدترین گزارشی که منتشر نموده ، بر روی همان سود ۴۴٢ ریالی تاکید کرده و ...