به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم که در روز گذشته برای خرید معرفی شد در همان روز با رنج قیمتی صف خرید شده و همچنان نیز به معاملات مثبت خود برای رسیدن به اهدافش ادامه می دهد سهم طی دو روز به اندازه یک سال سود بانکی بازدهی داد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

توسعه اقتصادی آرین(وآرین)

86

110

125

86

78

ریسک متوسط

این سهم که در روز گذشته برای خرید معرفی شد در همان روز با رنج قیمتی صف خرید شده و همچنان نیز به معاملات مثبت خود برای رسیدن به اهدافش ادامه می دهد سهم طی دو روز به اندازه یک سال سود بانکی بازدهی داد