در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، قیمت سهم مدتها بود داخل یک محدوده تراکمی به شکل Wedage در حال نوسان بوده است. ..