در یک موج پنج تایی در حال تکمیل ریز موج آخر می باشد لذا محدوده فوق می تواند پایان این موج تلقی گردد و برای سهامداران بلند مدت جذابیت خواهد داشت...