بورس تهران کار خود را در حالی آغاز می کند که از نیمه آبان ماه هم عبور کردیم و چشم روی هم بگذاریم پاییز هم تمام شده و وارد آخرین فصل از سال یعنی زمستان شدیم!