به گزارش تیم تیم تحلیلی بورس٢۴،این سیگنال در تاریخ هشتم آبان ماه صادر و در کمتر از یک هفته حدود ۵ درصد بازدیه ثبت کرده است سهم کم کم به هدف اول خود نزدیک و سهامداران کوتاه مدتی در هدف قیمتی ٢١۵ تومان اقدام به شناسایی سود و سهامداران میان مدتی تر سهم را با هدف دوم خود نگه داری نمایند.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

نسوز آذر(کاذر)

200

215

230

200

190

پرریسک

این سیگنال در تاریخ هشتم آبان ماه صادر و در کمتر از یک هفته حدود 5 درصد بازدیه صبت کرده است سهم کم کم به هدف اول خود نزدیک و سهامداران کوتاه مدتی در هدف قیمتی 215 تومان اقدام به شناسایی سود و سهامداران میان مدتی تر سهم را با هدف دوم خود نگه داری نمایند