در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده نوسانات قیمتی سهم را در قالب یک ...