در این شماره از چشم انداز به سراغ داروسازان بورس تهران خواهیم رفت و یکی از سهم های این گروه که اخیرا اصلاح خوبی چه به لحاظ قیمتی و چه به لحاظ P/e داشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سهمی که قرار است امروز بررسی کنیم ، «دشیمی» نام دارد. تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه ، از مهمترین دلایلی است که توجه ما را به دشیمی جلب کرده است. این شرکت با سرمایه ٢۵۵ میلیارد ریالی در ابتدای سال پیش بینی کرد که با فروش ١.١٨٨ میلیارد ریال انواع دارو ( عمدتا ...