در حالیکه شاخص کل کمتر از ١٠٠٠ واحد با سقف قبلی خود فاصله داردکار کمی دشوار شده است. بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که بازار ...