در گروه پتروشیمی نگاهی به یکی از اهرمی ترین نمادها در بخش تولید کننده متانول خواهیم داشت. «پتروشیمی زاگرس» سهمی است که در این شماره از چشم انداز زیر ذره بین بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. این شرکت در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۴.٠۶٠ ریالی پیش بینی کرده بود که اخیرا با وجود پوشش ٢.٨۴٩ ریالی ( معادل ٧٠ درصد ) در دوره ۶ ماهه ، اعلام کرد که سود پیش بینی شده در ابتدای دوره به قوت خود باقی بوده و شرکت برنامه ای برای تعدیل مثبت ندارد !! مقایسه ...