به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم سرمایه گذاری با توجه به جو عمومی ناشی از رشد قیمت های جهانی نفت و از سوی دیگر قرار داشتن در سطوح حمایتی قوی می تواند با برگشت و نوسانت مثبت همراه شود.