در واقع تنها موج نقدینگی بود که منجر به افزایش ارزش معاملات و نتیجتا رشد قیمتی نمادهای این گروه شد....