اما در ادامه به سراغ یکی از شرکت های تولید کننده اوره در صنعت پتروشیمی که البته سبد متنوع تری نسبت به سایر شرکت های اوره ساز دارد و این روزها بواسطه برخی از تغییر و تحولات مورد توجه بازار است ، خواهیم رفت. پتروشیمی شیراز سهمی است که مورد واکاوی نویسنده این بخش از بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. این شرکت در گزارش جدیدی که منتشر نموده اگرچه بر همان سود ۵٣ ریالی تاکید کرده اما سرفصل های خود را تغییر داده و در این دوره ...