به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سیگنال در روز گذشته صادر و تنها در یک روز نوسان مثبت خوبی داد سهامداران کوتاه مدتی می توانند در قیمت های مثبت امروز به شناسایی سود نوسانی اقدام و سهامداران میان مدت تر می توانند سهم را تا رسیدن به اهداف قیمتی ١١٧ و ١٢٢ تومانی نگه داری نمایند.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

سایپا

100

الی

102

108

112

100

98

پرریسک

این سیگنال در روز گذشته صادر و تنها در یک روز نوسان مثبت خوبی داد سهامداران کوتاه مدتی می توانند در قیمت های مثبت امروز به شناسایی سود نوسانی اقدام و سهامداران میان مدت تر می توانند سهم را تا رسیدن به اهداف قیمتی 117 و 122 تومانی نگه داری نمایند