نچه که این روزها از روند معاملات بازار به چشم می آید ، این است که به دلیل ضعف در جبهه تقاضا و نیز فضای غبارآلود سیاسی دامنه نوسانات بازار محدود شده و هر از گاهی یک گروه لیدر می شود...