پس از رشد قیمتی سهم (در نمودار تعدیل شده) از حوالی ١١٠ تومان تا محدوده ٢٧٠ تومان و اتمام یک رالی ۵ موجی صعودی ، قیمت وارد روند اصلاحی شد. ...