*} *} *}

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم طی چند ماهه اخیر اصلاح قیمتی بالایی داشته است اما به نظر می رسد با توجه به رسیدن به سطوح حمایتی قوی کم کم شاهد برگشت و نوسانات مثبت باشیم به خصوص این که جریان نقدینگی خوبی در سهم جاری شده است.