حقیقت امر این است که شرایط کلی بازار علیرغم گزارشات مثبت ۶ ماهه و شرایط بنیادی شرکت ها خیلی دلچسب نیست و رگه هایی از رکود را به وضوح می توان در بازار مشاهده کرد.