اما نکته قابل تامل در این بین رشد قیمتی نفت و ورود این کالا استراتژیک به کانال ۶٠ دلاری بود....