به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم اصلاح قیمتی بیشار عمیقی داشته و به سطوح حمایتی قوی خود رسیده است از سوی دیگر به نظر می رسد در صورت ایجاد یک خبر مثبت شاهد رونق و رشد قیمتی خوبی در سهم باشیم.