به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سیگنال در تاریخ بیست و نهم مهر ماه صادر و با توجه به روند صعودی اخیر توصیه می شود...