به نظر می رسد فعلا شاهد حرکات کاتوره ای و نامنظم در بازار خواهیم بود و رفته رفته دامنه نوسانات نیز کوچکتر خواهد شد..