این روزها شرکت های پرداخت الکترونیک در بازار سهام با اقبال مواجه شده اند ، رقابت برای سهم بازار بین شرکت های الکترونیک پرداخت خیلی بالاست. در این تحلیل بنیادی روند تراکنش های شاپرک و سهم به پرداخت از نظر تعدادی و مبلغی تراکنش ها در سال‌های اخیر و ماه های ٩۶ مورد بررسی قرار گرفته است...