سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به تعدیل مثبت اخیر و پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر خریدش در قیمت های عنوان شده و در دو سطح حمایتی می تواند مناسب باشد این سهم با دید پایان سال توصیه به خرید شده و بازدهی خوب و قابل توجهی با ریسک کم دارد.