این روزها گزارشات ۶ ماهه شرکت ها مسلسل وار روی خروجی کدال می رود. گزارش هایی که بد خوب دارد به عنوان نمونه پتروشیمی ها و فلزی ها گزارشات نسبتا خوبی به بازار ارائه دادند و در طرف مقابل...