در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهم را داخل یک محدوده تراکمی محصور کردیم....