تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهم را داخل یک محدوده تراکمی محصور کردیم....