به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، هم رشد قیمت های جهانی و هم رشد قیمت دلار در بازار داخلی سبب شده این سهم با پتاسنیل تعدیل مثبت خوبی همراه شود به خصوص این که نسبت پی بر ای سهم پایین و سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد.