امروز شنبه ٢٩ مهر ماه بورس تهران کار خود را در حالی آغاز می کند که به موعد انتشار گزارشات ۶ ماهه نزدیک شدیم. در مقطع فعلی ...