سبد پیشنهادی این هفته شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند را به عنوان یک سهم بنیادی ارزنده معرفی کرده و نیم نگاهی هم به «شبندر» و «های وب» داشته است...