این روزها روند معاملات در بورس تهران به گونه ای که به نظر بازار تا حدودی مسائل سیاسی را به دست فراموشی سپرده و آنچه برای او اولویت دارد ظاهرا قیمت های جهانی و تحولات کدالی است!