کم کم به روزهای پایانی مهر ماه نزدیک می شویم. مهر ماهی که با هزار امید و آرزو شروع کردیم اما از همان روز اول هیچ چیز سر جایش نبود و در نتیجه ...