تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

در چارچوب زمانی هفتگی قیمت سهم مدتی است داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان است...