اما در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از نمادهای محبوب گروه فلزی و معدنی به نام «فباهنر» خواهیم رفت. / ین شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۶.٠٩۴ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ۵١ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ٢٨۴ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ۶٧٣ میلیارد ریال ، فروش تیر ماه ۴۴۶ میلیارد ریال ، فروش مرداد ماه ۵٠٢ میلیارد ریال ، فروش شهریور ماه ۵۴۵ میلیارد ریال و جمع فروش ۶ ماه ابتدای سال ...